A projektről

A projekt neve: „Mindentől messze, a szívhez közel” – Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben

A projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00033

Elnyert támogatás összege: 345.824.345 Forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósítás kezdete: 2017. december 01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. november 30.

A projekt alapvető, elérendő célja:

A humán közszolgáltatások kapacitásának fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az ezen a téren tapasztalható területi különbségek és különösen a településméretekből adódó társadalmi hátrányok kompenzálása komplex megközelítéssel, különös tekintettel a tartós szegénységben élő gyermekek, fiatalok és családjaikra.

Ezért stratégiai célul tűzte ki Derecskei Járás öt településén, Derecskén, Létavértesen és vonzáskörzetükben valamint Hosszúpályiban, Monostorpályiban és Kismarjában a közszolgáltatásban dolgozók képzettségének javítását, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát különösen a kis közösségekre ható szolgáltatások kialakításával, személyre szabásával, a szolgáltatási helyek számának és mennyiségi kapacitásának növelésével, a nyújtott szolgáltatások körének bővítésével, az integráltság, a minőségi jellemzők javításával a területi hátrányok kompenzálása érdekében.

A beavatkozások hozzájárulnak a közszolgáltatásban dolgozó emberi erőforrás minőségének javításához, a kapacitásbővülés miatt javul az egyenlő hozzáférés esélye, a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásának lehetősége.

A projekt szakmai tartalma az alábbiakban kerül összefoglalásra:

 1. az intézményekben dolgozó szakemberek képzését, továbbképzésének, meglévő szakmai ismereteik gyarapítását, főként bővítését, a formális képzéseken túl szakterületükön művelhető kiegészítő tudás megszerzését
 2. jó gyakorlatok átvétele lehetőségének biztosítását, az egymástól való tanulás kultúrájának fejlesztését, a team-munkában való együttműködés fejlesztését, tapasztalatcseréjét
 3. szakmai ismereteik bővítésén túl igényük felkeltését szakmai személyiségük építésére, a humán közszolgáltatások területén
 4. a segítő foglalkozást űzőkre leselkedő veszélyek, így a kiégés megelőzését,
 5. a veszélyként jelentkező pályaelhagyás meggátlását szociális kompetenciáik fejlesztésével, érzékenyítést a befogadó nevelés támogatását
 6. a gyermekek/tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztését, alapkészségek elsajátításának elősegítését, különös tekintettel a jövendőbeli iskolai és munkaerő piaci érvényesülésük elősegítésére a meglévő helyi kezdeményezések támogatásával, a helyi munkaerő piaci integráció érdekében
 7. tehetséggondozást, életpálya-építés iskolán kívüli programok gyakorlatban történő megvalósítását, különös tekintettel a szabadidő hatékony kihasználásra, a gyermekek felügyeletének biztosítására a szülők munkaerőpiacra való megkapcsolódása és társadalmi felzárkóztatás érdekében
 8. a továbbtanulásra, szakképzettségre való felkészítés, a továbbtanulási igény fokozását helyi civil szervezetek, gazdasági szereplők, felsőoktatási intézmények, önkéntesek, bevonásával, komplex szemléletben, szüleik és társadalmi környezetük bevonásával
 9. a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók/hallgatók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáférésének támogatását ösztöndíjrendszer bevezetésével és fenntartásával valamint a továbbtanuláshoz szükséges idegen nyelvismeret és egyéb kompetenciák fejlesztésével
 10. a településeken élő kisgyermekeknek eddig nyújtott komplex óvodai szolgáltatás fejlesztését, az óvodai hozzáférés akadálymentessé tételét, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 3-6 éves gyermekre és családtagjaikra, a legújabb IKT eszközök innovációjára
 11. testi-lelki egészségük fejlesztését segítő programok, közös tevékenységekben való részvételük ösztönzését, szüleik és társadalmi környezetükre ható szemléletformálással, konfliktuskezelő eljárások, mediáció ösztönzésével
 12. a célcsoport minden tagja egészségtudatos magatartásának erősítését, az egészséges táplálkozás, az ökotudatosság fejlesztését, a testi-lelki egészség megóvásának fontosságát célzó közös, fenntartható programok bevezetését
 13. a projektben megvalósuló tevékenységet által gyakorolt hatás következményeként a települések lakosságmegtartó erejének növelését
 14. a programban résztvevő célcsoportok, különös tekintettel a humán közszolgáltatásban dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek, tanulók, hallgatók számára ingyenes digitális alapkészségek fejlesztését, a digitális írástudás, az internethasználat elterjesztését körükben